PRODUCENT GADŻETÓW REKLAMOWYCH | SZYBKI CZAS REALIZACJI | BEZPŁATNE DORADZTWO | 801-000-662

  • Moje konto
    Zaloguj się
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!
Wpisz jakiego produktu szukasz

Reklamacje

III. Reklamacje:

Reklamacje na towar

III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

III. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@taniegadzety.pl

III. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu (jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), termin rozpoznawania reklamacji będzie liczony od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu zgłoszenia reklamacji).

III. 4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

III. 5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

III. 6. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

III. 7. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

III. 8. SpiroPrint ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. SpiroPrint nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

IV. Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

IV. 1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

IV. 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

IV. 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

 

VIII. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
VIII. 1. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

VIII. 2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy SpiroPrint do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

VIII. 3. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 

IX. Reklamacja terminu dostawy:

IX. 1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy SpiroPrint na koszt Odbiorcy.

IX. 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie firma Tanie.Dlugopisy.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

 

Aby reklamacje zostały rozpatrzone należy wypełnić i odesłać formularz reklamacyjny. Poniżej formularze do pobrania.

Formularz Reklamacyjny plik pdf